A Hedemon Kft. Általános Üzleti Feltételei Általános rendelkezések
 1. A jelen Általános Üzleti Feltételek alkalmazandók a Hedemon Kft. által az Ügyfél részére történő vízkezelő és fertőtlenítőszer, vízkezelő berendezések (Termékek) és vízkezelési szolgáltatások (Szolgáltatások) szállítására. A jelen Általános Üzleti Feltételek alapján kötött szerződések módosítása, kiegészítése kizárólag a Hedemon Kft. és az Ügyfél erre irányuló írásbeli megállapodása alapján lehetséges.
 2. Az Ügyfél esetleges Feltételei kizárólag akkor válhatnak a szerződés részévé, ha annak rendelkezéseit a Hedemon Kft. igazoltan aláírásra jogosult képviselője írásban előzetesen elfogadta.
  A szerződés időtartama
 1. A Felek jelen szerződést határozatlan időre kötik. A Felek egyetértenek abban, hogy bármely Fél felmondhatja jelen szerződést 1 (azaz egy) hónapos felmondással.
  Szállítási Feltételek – Termékek
 1. A Hedemon Kft. aktuális termékkínálatát ………..hu honlap tartalmazza. Az ennek figyelembevételével megadott rendelések esetén, a Hedemon Kft. vállalja, hogy az Ügyfél által írásban, e-mailben vagy telefonon megrendelt – kérésre a Hedemon Kft. által írásban visszaigazolt – készleten található TermékeketPest megye területén 5 (azaz öt) munkanapon belül Országosan (a fentieken kívül) 7 (azaz hét) munkanapon belülaz Ügyfél rendelkezésére bocsátja és kérés esetén azokat az Ügyfél megrendelésében specifikált telephelyére szállítja. Lejárt fizetési határidejű kifizetetlen számla esetén a kiegyenlítés napja az Ügyfél megrendelésének dátumává minősül. Amennyiben a megrendelést a Hedemon Kft. nem tudja teljesíteni a leadott igény szerinti, illetve a szerződés által garantált időben, mennyiségben illetve választékban, azt a megrendelés visszaigazolásakor írásban közli az Ügyfél képviselőjével, a várható beérkezés idejének feltüntetésével. Emellett a Hedemon Kft. felajánlhatja a megrendelt termékek – minőségileg megfelelőnek ítélt – helyettesítő termékekkel történő eseti kiváltását. Egyéb esetben a Hedemon Kft. elismeri, hogy az Ügyfél jogosult más partnerrel kapcsolatot kezdeményezni.
 2. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az egyszeri megrendelés értéke, szállítási címenként nem éri el régiónként a megadott összeghatárt, akkor a Hedemon Kft. jogosult az alábbi szállítási díjakat felszámolni: Pest megye területén nettó 40.000,- Ft alatt 2.500,- Ft + ÁFA Országosan (a fentieken kívül) nettó 50.000,- Ft alatt 4.000,- Ft + ÁFA
 3. Hedemon Kft. a termékek csomagolóanyagait az Ügyfél kérésére az alábbi feltételekkel elszállítja: Visszaszállítás a Termékek szállítása esetén történik, amennyiben a megrendeléskor az Ügyfél jelezte azon szándékát, hogy csomagolóanyagot kíván visszaszolgáltatni. Külön nem kérhető csomagolóanyag elszállítás. Visszaszállítás csak akkor történhet, ha a csomagolóanyag igazoltan a Hedemon Kft-től származik, eredeti címkével van ellátva, nem tartalmaz szermaradványt, zárt kupakkal van ellátva. A csomagolóanyag fenti feltételek szerinti visszaszállítása térítésmentes és csak kannákra és hordókra érvényes.
 4. Konténerben történő szállítás esetén 30 napot meghaladó konténerhasználat esetén a Hedemon Kft. konténerhasználati díjat számít fel, melynek mértéke konténerenként 10.000 Ft/hó + ÁFA. Kiszabása minden megkezdett hónap alapján történik. A konténerhasználati díj maximális összege 70.000,- + ÁFA, melynek kifizetését követően a konténer a megrendelő tulajdonába kerül.
 5. Amennyiben az Ügyfél nem kéri a Termékek telephelyére történő leszállítását, úgy a Hedemon Kft. raktárában (2023 Dunabogdány Kőkereszt dűlő 28/a., Tel.:06 30 843 3046 ) a Termékek előzetes megrendelés és egyeztetés után átvehetők, hétfő-csütörtök 9-15 óra között, pénteken 9-13 óra között, munkanapok figyelembevételével.
  Szállítási Feltételek – Szolgáltatások
 1. Hedemon Kft. vállalja, hogy az Ügyfél által írásban, e-mailben vagy telefonon megrendelt, és kérésre a Hedemon Kft. által írásban visszaigazolt szolgáltatásokat az Ügyfél telephelyén, a jelzett határidőre vagy időközönként elvégzi.
 2. Az Ügyfél köteles a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges (A Hedemon Kft. által írásban jelzett) feltételeket és az Ügyfél telephelyére, üzemébe történő bejutást biztosítani.
 3. Javítási, szerelési, karbantartási szolgáltatás esetén az Ügyfél köteles a Hedemon Kft. alkalmazottainak előre egyeztetett időpontban megfelelő és biztonságos munkafeltételeket biztosítani. Ennek elmulasztása esetén, amennyiben ebből adódóan a szolgáltatás elmarad vagy a Hedemon Kft. alkalmazottai, alvállalkozói várakoznak, Hedemon Kft. jogosult kiszállási díjat (150 Ft/km + ÁFA) és állásidőt (10.000 Ft / munkaóra / fő + ÁFA) felszámítani.
 4. A Felek a Szolgáltatás elvégzését vagy annak elmulasztását jegyzőkönyvben rögzítik, melyet mindkét Fél aláírásával hitelesít.
  Fizetési Feltételek
 1. Hedemon Kft. az értékesített Termékekről az Ügyfél által aláírt a Termékek átvételét igazoló szállítólevél, valamint Szolgáltatás elvégzését igazoló okmány alapján a meghatározott áron és a 3. pontban írt feltételek szerint számlát állít ki. A számla összegét az Ügyfél a szállítást követően, a túloldalon specifikált határidőn belül köteles a Hedemon Kft. számláján feltüntetett bankszámlájára átutalni.
 2. A Termékekre a tulajdonjogot a Hedemon Kft. azok ellenértékének megfizetéséig fenntartja.
 3. Amennyiben a vásárolt Termékek nettó értéke nem éri el a 10.000 Ft-ot, az Ügyfél készpénzben vagy előre utalással kell, hogy kiegyenlítse a számlát.
 4. A Felek egyetértenek, hogy amennyiben az Ügyfélnek határidőn túli kifizetetlen számlája van, úgy az Ügyfél Termékeket vagy Szolgáltatásokat csak készpénzfizetés ellenében vásárolhat.
 5. Amennyiben az Ügyfél számláit határidőn túl fizeti ki, úgy a Hedemon Kft. jogosult a vonatkozó törvényi szabályozás alapján a késedelmi kamatot és a behajtási költségátalány összegét felszámítani.
 6. A Termékek és Szolgáltatások árai visszavonásig érvényesek. Az új árakat jelen szerződés mellékletében specifikálják a Felek.
  Berendezések
 1. A Hedemon Kft. a Termékek használatához külön megállapodás alapján adagolóberendezést biztosíthat. A berendezések használati díja a Termékek árában benne foglaltatik.
 2. A berendezésekre a hedemon Kft. a szerződés teljes tartamára fenntartja a tulajdonjogot. Amennyiben a berendezés az Ügyfél hibájából megsérül vagy megsemmisül, úgy az Ügyfél köteles a javítási költséget megtéríteni, vagy a berendezés eredeti (ajánlatban szereplő) árát megfizetni.
 3. Az Ügyfél vállalja, hogy a Hedemon Kft. tulajdonában lévő berendezésekkel csak a Hedemon Kft. által forgalmazott Termékeket adagolja. Amennyiben más Terméket használ vagy a szerződés érvényességén belül nem a Hedemon Kft. által forgalmazott Terméket kíván adagolni, úgy köteles a berendezést ajánlati értéken megvásárolni.
 4. A Hedemon Kft. köteles az általa kihelyezett berendezések karbantartását elvégezni.
  Minőségi kifogás, visszáru
 1. A minőségi és mennyiségi átvétel amennyiben az Ügyfél telephelyén történik, s kiterjed a termékkel vagy szolgáltatással összefüggő valamennyi rögzített feltételre.
 2. Minőségi kifogást az Ügyfél a termék átvételekor tehet leginkább, erről írásbeli jegyzőkönyvet kell készíteni, egy példányát átadva a Hedemon Kft. képviselőjének. Az Ügyfél képviselője azonnal kezdeményezi a kifogás jogszerű rendezését, és erről megállapodást kell készíteniük.
 3. Az átvételkor nem megállapítható, rejtett hiba esetén, utólag is kifogás emelhető, amennyiben a termék előírás szerint volt kezelve és tárolva. Az Ügyfél a minőségi kifogásról haladéktalanul köteles írásban is tájékoztatni a Hedemon Kft. kapcsolattartóját. A hibás teljesítésű szolgáltatást, kifogásolt árut azonnal cserélni, visszáruzni kell. A rendelésnek megfelelő, hibátlan / pót/ teljesítésről a Hedemon Kft. saját költségén gondoskodik.
 4. Vitás kérdés felmerülése esetén a termék vizsgálatára külső minősítő szervezetet kell bevonni a feleknek, ennek költségeit a Hedemon Kft. fedezi. Ha a vizsgálat megállapítja, hogy mégsem történt hibás teljesítés úgy az erre vonatkozó költségek az Ügyfélre háríthatók.
  Titoktartás és felelősség
 1. A Felek megállapodnak, hogy a szerződés feltételeit bizalmasan kezelik és azt harmadik Fél tudomására nem hozzák.
 2. Hedemon Kft. vállalja, hogy a normál üzletmenet során tudomására jutott technikai, gyártási információkat bizalmasan kezeli és azt harmadik Fél tudomására nem hozza.
 3. Hedemon Kft. felelősséget vállal az általa szállított termékekért. Amennyiben a Termékek ismertetőjében leírt módon, a Hedemon Kft. szaktanácsadója által javasoltak szerinti használat során az Ügyfélnek kára származik a Termék használatából, úgy a Hedemon Kft. anyagi felelősséget vállal. Ennek mértéke a káresemény bekövetkeztét megelőző 6 hónapban az Ügyfél által a Hedemon Kft. részére Termékekért és Szolgáltatásokért fizetett számlák áfa nélküli összegéig terjedhet. A Termékek nem rendeltetésszerű használatából származó esetleges károkért a Hedemon Kft. felelősséget nem vállal.
  Egyéb
 1. Jelen Általános Üzleti feltételek 2021.06.01-én lépnek érvénybe.
 2. Hedemon Kft. jogosult a fenti kereskedelmi feltételek módosítására. A módosítást köteles írásban az ügyféllel tudatni. A módosítás az Ügyfél írásbeli megerősítésével lép hatályba.